Regulamin sprzedaży biletów on-line za pośrednictwem strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu

REGULAMIN SPRZEDAŻY BIELETÓW I UCZESTNICZENIA W WYDARZENIACH

Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu – dalej jako MOK (Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu ul. Al. Wolności 23 33-300 Nowy Sącz).

§ 1 Definicje

1. Regulamin- niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za pośrednictwem sieci Internet lub w kasie biletowej, określający zasady, zakres i warunki korzystania.
2. MOK- Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz.
3. Kupujący- osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu biletów do MOK za pośrednictwem strony internetowej www.mok.nowysacz.pl lub w kasie
biletowej.
4. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym wydarzeniu kulturalnym na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem strony internetowej www.mok.nowysacz.pl lub w kasie biletowej.
5. Cena biletu – cena biletu zakupionego przez kupującego na seans, zgodna z cennikiem danego obowiązującym w momencie zakupu.
6. Operator płatności- PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do MOK dokonane przez kupującego za pośrednictwem strony internetowej www.mok.nowysacz.pl za pomocą dostępnych form płatności m.in. karty kredytowej, przelewu internetowego.
7. Widz- osoba fizyczna biorąc udział w wydarzeniu organizowanym przez MOK.

§ 2 Sprzedaż on-line

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a MOK zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.mok.nowysacz.pl, tj.:
a) rejestracji Kupującego,
b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym internetowym lub kartą płatniczą,
d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
2. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu internetowego lub karty płatniczej.
3. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez MOK od operatora płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny transakcji. MOK zastrzega, że proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do jednej godziny od momentu zaakceptowania zamówienia przez Kupującego.
4. W sytuacji braku uzyskania przez MOK potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny transakcji od operatora płatności lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, MOK poinformuje kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana
5. Płatności za bilety obsługiwane są przez Operatora Płatności za pośrednictwem portalu internetowego przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayPro SA., właściciela portalu przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl lub dzwoniąc pod numer: 61 642 93 44
6. MOK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayPro SA.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442)., sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
8. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
9. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązani są w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
10. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez MOK.
11. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne, ulgowe i strefowe.
12. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
13. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez MOK Kupujący zobowiązany jest pobrać wygenerowane bilet/bilety.14. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §2 ust. 15 –MOK prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny z sekretariatem MOK.
14. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w kasie biletowej.
15. MOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 3 Sprzedaż biletów w kasie biletowej

1. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do poinformowania o tym przed zakupem biletu/biletów.
2. Wystawienie faktury VAT na wyraźną prośbę Klienta indywidualnego za bilety zakupione w kasie biletowej, może nastąpić wyłącznie na podstawie posiadanego paragonu. Faktura może zostać wystawiona Klientowi do 7 dni od daty zakupu biletów.
3. Zwrot ceny za bilety zakupione w kasie biletowej MOK w przypadku odwołania wydarzenia lub zmiany repertuaru możliwy jest wyłącznie na podstawie zwróconego dokumentu biletu.

§ 4 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. Zwrot ceny uiszczonej przez kupującego możliwy jest w przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie MOK.
2. Zwrot ceny uiszczonej nastąpi:
2.1 W przypadku zakupu biletów w Kasie biletowej MOK- zwrot zostanie wykonany wyłącznie w kasie biletowej MOK,
2.2 W przypadku zakupu biletów w systemie on-line- zwrot zostanie wykonany przez portal przelewy24.pl w terminie nie później niż 120 dni od
dnia, w którym wydarzenie miało mieć miejsce.
3. Klientowi zawierającemu umowę sprzedaży biletów MOK zarówno w kasie biletowej jak i za pośrednictwem strony internetowej www.mok.nowysacz.pl,
zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
4. Zaproszenia nie mogą być sprzedawane osobom trzecim ani wymieniane w kasie biletowej na gotówkę.
5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia na wskazany adres mailowy:biuro@mok.nowysacz.pl, lub bezpośrednio w Kasie biletowej MOK.
7. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej
nieprawidłowości.

§ 5 Ochrona danych osobowych Kupującego

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”), MOK oświadcza, że:
a) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu ul. Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz;
b) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących praw za pośrednictwem adresu e-mail:
iod.mok@nowysacz.pl, pisemnie przesyłając korespondencje na adres : Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu ul. Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz z
dopiskiem „Inspektor danych osobowych”;
c) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez MOK w celu realizacji umowy sprzedaży;
d) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;
e) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;
f) dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
– podmiotom współpracującym z MOK w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
– upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
g) dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
h) na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.
2. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez MOK danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez MOK w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane
osobowe.
3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MOK w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z działalnością MOK, a powiązanych ze sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień
podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 6 Zasady uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu

1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie MOK odnoszą się do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń Pracowników MOK w związku ze wszelkimi innymi zaistniałymi sytuacjami.
2. Wszystkie osoby obecne w obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne w obiekcie powinny: natychmiast powiadomić służby porządkowe, użyć sprzętu gaśniczego, unikać paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych, kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonych drogami ewakuacyjnymi.
4. Podczas wydarzeń organizowanych w obiekcie zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody MOK, w szczególności podczas spektakli i imprez organizowanych w obiekcie, pod
rygorem przepisów wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) korzystania z telefonów komórkowych w salach teatralnych obiektu,
c) głośnego zachowania, zakłócającego uczestnictwo w spektaklach i imprezach organizowanych przez MOK w obiekcie,
d) wnoszenia do sal teatralnych i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
e) wnoszenia na teren obiektu broni oraz innych przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu osób przebywających w
obiekcie,
f) wchodzenia na teren obiektu pod wpływem alkoholu,
g) spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie całego obiektu, poza miejscami specjalnie wyznaczonymi przez MOK,
h) wnoszenia alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych oraz blaszanych, przedmiotów twardych,
petard, rac, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej
agresji,
i) używania „kominiarek” lub innych okryć ciała służących maskowaniu się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez pracowników MOK, służby porządkowe
i informacyjne oraz policyjne, z wyjątkiem maseczek lub przyłbic ochronnych,
j) wnoszenia i posługiwania się bronią, substancjami palnymi, pirotechnicznymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,
k) wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla Pracowników MOK,
l) używania wulgarnych słów i określeń oraz wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej,
m) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu.
5. Na terenie MOK nie ma możliwości przechowania bagażu.
6. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, MOK nie oferuje bufetu przed i podczas wydarzenia.
7. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie MOK mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

§ 7 Zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

1. Zapisy niniejszego paragrafu zostają wprowadzone w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.
2. Widz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w MOK zasad przebywania w obiekcie, a także do stosowania się do wytycznych Pracowników
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
3. Do udziału w wydarzeniu jest uprawniony wyłącznie Widz, który posiada ważny bilet i który według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem
epidemiologicznym.
4. Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, poinformuje o tym telefonicznie Pracownika MOK i nie weźmie udziału w
wydarzeniu. Zwrot biletów może nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, na które zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej MOK. W przypadku przedstawień specjalnych, premierowych i gościnnych oraz sprzedaży grupowej – zwrot biletów może nastąpić wyłącznie przez kontakt telefoniczny z Kasą biletową, najpóźniej na 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
5. MOK może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdego Widza wchodzącego do MOK.
6. Weryfikacji pomiaru temperatury wybranych Widzów mogą dokonać służby medyczne lub Pracownicy MOK w miejscu do tego wyznaczonym przed wejściem na
wydarzenie.
7. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie wyraźnie podwyższonej temperatury ciała spowoduje utratę możliwości udziału w
wydarzeniu, zwrotu lub zmiany rezerwacji biletu.
8. MOK zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich Wydarzeń, prowadzonego przez Pracowników MOK. W przypadku zaobserwowania
wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury
zobowiązani są do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię.
9. Na terenie MOK należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, obowiązek ten bezwzględnie dotyczy wszystkich Widzów przebywających na widowni podczas wydarzenia.
10. Na każdym etapie udziału w wydarzeniu, w tym podczas wchodzenia do siedziby MOK, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z
widowni oraz opuszczania siedziby MOK należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych Pracowników MOK, należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w przypadku wejścia na widownię należy zająć wskazane, wcześniej zarezerwowane miejsce.
11. Widz ma obowiązek mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez MOK, dostępnego w wyznaczonych miejscach, w szczególności
podczas wchodzenia do siedziby MOK lub na widownię, opuszczania tych miejsc oraz podczas korzystania z toalet.
12. Pracownicy MOK są uprawnieni do odmówienia udziału w wydarzeniu Widzowi, który nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku Widz traci możliwość udziału w wydarzeniu oraz nie ma prawa do
zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu. Procedura wpuszczania Widzów do siedziby MOK będzie rozpoczynana 30 minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia i kończona 10 minut przez rozpoczęciem wydarzenia.
13. MOK udostępnia Widzom taką liczbę miejsc na Widowni, która wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
14. Widz ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez MOK.
15. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych, wcześniej zarezerwowanych miejsc.
16. Pracownicy MOK są uprawnieni do odmówienia udziału w wydarzeniu Widzowi, który nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku Widz traci możliwość udziału w wydarzeniu, nie ma prawa do zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu.
17. W przypadku zakupu biletu wraz ze złożeniem dobrowolnego oświadczenia, że Widz jest osobą zaszczepioną (dalej jako „Bilet dla osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19”) okazanie przez Widza biletu przed wejście na salę, w której odbędzie się wydarzenie, uznaje się za potwierdzenie przez Widza aktualności przedmiotowego oświadczenia na dzień udziału w wydarzeniu.
18. W przypadku zakupu Biletu dla osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 Widz jest zobowiązany do okazania przed wejściem na salę, w której odbędzie się wydarzenie, zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19. Brak okazania zaświadczenia określonego powyżej przez Widza, który posługuje się Biletem dla osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, stanowi podstawę do niedopuszczenia Widza do udziału w wydarzeniu. W przypadku niedopuszczenia Widza do udziału w wydarzeniu z powodu braku okazania zaświadczenia
określonego powyżej Widzowi nie przysługuje zwrot ceny za bilet.
20. Przy rezerwacji telefonicznej lub mailowej biletów indywidualnych, grupowych, specjalnych i premierowych należy podać Pracownikowi Kasy biletowej MOK lub Sekretariatu imię, nazwisko oraz numer telefonu Widza/Widzów w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.
21. Podczas sprawdzania biletów przez Pracowników MOK Widzowie proszeni są o okazanie ważnego biletu w formie papierowej lub na urządzeniu elektronicznym oraz w przypadku posiadania biletu ulgowego dokumentu uprawniającego do zniżki.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej MOK Nowy Sącz nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. MOK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. MOK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
3. MOK nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
4. MOK ma prawo odmówić spóźnionemu widzowi zajęcie zakupionego miejsca oraz polecić zajęcie pierwszego wolnego miejsca.
5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy kasy biletowej MOK opublikowane zostały na stronie mok.nowysacz.pl
6. MOK zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu wydarzenia z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła wyższa, itp., w tym prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zmian dokonanych po zakupie biletu Widzowi przysługuje prawo do zwrotu ceny za bilet albo udziału w zmienionym wydarzeniu wedle swobodnego wyboru Widza.
7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
Szanowni Widzowie, w związku ze wznowieniem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu z Państwa udziałem, z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo i dbałość o zachowanie wszelkich koniecznych środków ostrożności w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, jesteśmy zobowiązani wprowadzić szereg nowych zasad dot. uczestnictwa w wydarzeniach przez nas organizowanych w trosce o najwyższy komfort naszego ponownego spotkania. Prosimy Państwa o zapoznanie się z zasadami przed planowaną wizytą w MOK oraz ich ścisłe przestrzeganie w czasie udziału w wydarzeniu.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich przebywających w MOK oraz zapewniamy, że opracowane przez nas procedury organizacji wydarzeń będę przestrzegane z najwyższą dbałością przez wszystkich pracowników naszej instytucji. Prosimy także, aby respektowali Państwo wytyczne Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury i korzystali z ich pomocy i doświadczenia w trakcie wizyty w
Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z Pracownikami Kasy biletowej MOK oraz Sekretariatem:
500 27 37 27, biuro@mok.nowysacz.pl

Z poważaniem,
Dyrekcja i Zespół Miejskiego ośrodka Kultury w Nowym Sączu.