„Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej”

 

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Przedmiotem projektu jest zakup wysokiej jakości sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego wraz z pętlą indukcyjną na potrzeby rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty programowej Miejskiego Ośrodka Kultury.Nowoczesna infrastruktura oświetleniowa i nagłośnieniowa podwyższy jakość odbioru oferty kulturalnej, podniesie parametry użytkowe wyposażenia sali widowiskowej MOK, przez co odbywające się tam różnego rodzaju wydarzenia kulturalne będą bardziej widowiskowe i dostępne dla szerszego grona odbiorców (w tym grup do tej pory marginalizowanych). Zastosowanie pętli indukcyjnej umożliwiającej odbiór dźwięku w sali widowiskowej MOK przez osoby niepełnosprawne niedosłyszące sprawi, że MOK będzie jedynym obiektem w regionie posiadającym takie innowacyjne rozwiązanie odbioru kultury.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017-29.12.2017

Całkowita wartość projektu: 762 698,75 zł

Kwota dotacji: 342 299,19 zł

Wkład własny: 420 399,56 zł