Regulamin sprzedaży biletów on-line za pośrednictwem strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu

§ 1 Sprzedaż on-line

Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu- dalej jako MOK (Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu ul. Al. Wolności 23 33-300 Nowy Sącz).
1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a MOK zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.mok.nowysacz.pl
a) rejestracji Kupującego,
b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
3. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
4. Bilety pozostają własnością MOK do czasu odnotowania przez MOK potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
5. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 1h godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
6. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, za pośrednictwem portalu internetowego przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayPro SA., właściciela portalu przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl lub dzwoniąc pod numer: 61 642 93 44
7. MOK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayPro SA.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r., sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
9. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
10. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
11. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
12. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne, ulgowe i strefowe.
13. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe lub dla studenta zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe lub dla studenta bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
14. Kupujący drukuje bilet/bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez MOK.
15. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
16. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §1 ust. 15 –MOK prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny z sekretariat MOK.
17. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
18. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej MOK.
19. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 2 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie MOK,
MOK przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot może być dokonany wyłącznie w Kasie biletowej MOK.

2. W przypadku zakupu, biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów Miejskiego Ośrodka Kultury poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W przypadku zakupu Produktów Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o tym Miejskie Ośrodek Kultury w Nowym Sączu na adres siedziby lub na adres e-mail biuro@mok.nowysacz.pl. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt. Klient powinien zwrócić produkt na adres Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, adres siedziby: Aleje Wolności 23 Nowy Sącz 33-300. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

3. Warunkiem otrzymania zwrotu wpłaconej przez Kupującego kwoty jest zwrot wydrukowanych przez Kupującego biletów domowych w Kasie biletowej MOK.

4. Zaproszenia nie mogą być sprzedawane osobom trzecim ani wymieniane w kasie biletowej na gotówkę.
5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazane adresy mailowe: biuro@mok.nowysacz.pl, lub bezpośrednio w Kasie biletowej MOK.
7. Czas rozpatrzenia reklamacji będzie nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

§ 3 Ochrona danych Kupującego

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”), MOK oświadcza, że:
a) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu ul. Al. Wolności 23 33-300 Nowy Sącz;
b) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących praw za pośrednictwem adresu e-mail:  iod.mok@nowysacz.pl
c) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez MOK w celu realizacji umowy sprzedaży;
d) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;
e) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;
f) dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
– podmiotom współpracującym z MOK w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
– upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
g) dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
h) na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

2. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez MOK danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Powszechny w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MOK w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z działalnością MOK, a powiązanych ze sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej MOK Nowy Sącz nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. MOK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. MOK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
3. MOK nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego MOK ma prawo odmówić spóźnionemu widzowi zajęcie zakupionego miejsca oraz wskazanie do zajęcia pierwszego wolnego miejsca.
5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i Kasy biletowej MOK opublikowane zostały na stronie mok.nowysacz.pl
6. MOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

*****

Szanowni Widzowie,

w związku ze wznowieniem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu z Państwa udziałem, z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo i dbałość o zachowanie wszelkich koniecznych środków ostrożności w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, jesteśmy zobowiązani wprowadzić szereg nowych zasad dot. uczestnictwa w wydarzeniach przez nas organizowanych w trosce o najwyższy komfort naszego ponownego spotkania.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi przed planowaną wizytą w MOK oraz ich ścisłe przestrzeganie w czasie udziału w wydarzeniu.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich przebywających w MOK oraz zapewniamy, że opracowane przez nas procedury organizacji wydarzeń będę przestrzegane z najwyższą dbałością przez wszystkich pracowników naszej instytucji.

Prosimy także, aby respektowali Państwo wytyczne Pracowników Sekcji Obsługi Widowni i korzystali z ich pomocy i doświadczenia w trakcie wizyty w Miejskim Ośrodku Kultury .

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z Pracownikami Kasy biletowej MOK oraz Sekretariatem:
18 4438959 wew. 20 sekretariat
biuro@mok.nowysacz.pl

Z poważaniem,
Dyrekcja i Zespół Miejskiego ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

Regulamin obiektu i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu,
związany z przeciwdziałaniem COVID-19

§1
1. Niniejszy regulamin zawiera szczegółowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez MOK Nowy Sącz.
2. Regulamin zostaje wprowadzony w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.
§2
1. Regulamin jest udostępniany każdemu Widzowi planującemu zakup biletu uprawniającego do uczestnictwa w wydarzeniu.
2. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Widzów, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniu, niezależnie od tego czy zakupili bilet osobiście, czy za pośrednictwem osób trzecich.

§3
1. Widz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w MOK zasad przebywania w obiekcie, a także do stosowania się do wytycznych Pracowników Sekcji Obsługi Widowni.
2. Pracownicy Sekcji Obsługi Widowni są uprawnieni do niedopuszczenia do udziału w wydarzeniu Widza, który nie przestrzega regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1, a w takim przypadku Widz traci możliwość udziału w wydarzeniu, nie ma prawa do zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu.

§4
1. Do udziału w wydarzeniu jest uprawniony wyłącznie Widz, który posiada ważny bilet i który według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
3. MOK udostępnia wzór oświadczenia, m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.mok.nowysacz.pl automatycznie w procesie zakupu biletu on-line oraz przed wydarzeniem w Kasie biletowej MOK.
4. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu wydarzenia, zaleca się samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do MOK. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne w miejscu wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do MOK z odpowiednim wyprzedzeniem i przekazanie podpisanego oświadczenia Pracownikowi Sekcji Obsługi Widowni,
w punkcie kontroli biletów wstępu. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia.
5. Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, poinformuje o tym telefonicznie Pracownika MOK i nie weźmie udziału w wydarzeniu. Zwrot biletów może nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, na które zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej MOK. W przypadku przedstawień specjalnych, premierowych i gościnnych oraz sprzedaży grupowej – zwrot biletów może nastąpić wyłącznie przez kontakt telefoniczny z Kasą biletową, najpóźniej na 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
6. Jeżeli Widz nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1., odmawia złożenia oświadczenia albo jeżeli oświadczenie złożone z wyprzedzeniem w procesie zakupu biletu on-line straciło aktualność do chwili wejścia do MOK w związku z wydarzeniem, Widz jest zobowiązany do poinformowania o tym MOK, traci możliwość udziału w wydarzeniu i nie ma prawa do zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu.
7. W oświadczeniu (pisemnym, odręcznie wypełnianym lub przesyłanym drogą mailową) obok potwierdzenia stanu zdrowia Widza należy podać wskazane dane kontaktowe.
8. Podanie danych, o których mowa w ust. 6., jest obligatoryjne i służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z Widzem, który podał swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w wydarzeniu.
9. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w wydarzeniu, dane zawarte w oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez MOK właściwym służbom sanitarnym.
10. Oświadczenie będzie przechowywane przez MOK przez 25 dni od dnia wydarzenia.

§5
1. MOK może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdego Widza wchodzącego do MOK.
2. Weryfikacji pomiaru temperatury wybranych Widzów mogą dokonać służby medyczne lub pracownicy MOK w miejscu do tego wyznaczonym przed wejściem na wydarzenie.
3. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie wyraźnie podwyższonej temperatury ciała spowoduje utratę możliwości udziału w wydarzeniu, zwrotu lub zmiany rezerwacji biletu.
4. W przypadku stwierdzenia wyraźnie podwyższonej temperatury u Widza niezwłocznie zostaną powiadomione odpowiednie służby, a Widz ma bezwzględny obowiązek poczekania w wyznaczonym miejscu na pojawienie się zawiadomionych o tym fakcie służb.

§6
1. Na terenie MOK należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, obowiązek ten bezwzględnie dotyczy wszystkich Widzów przebywających na widowni podczas wydarzenia.
2. Istnieje możliwość zakupu maseczek w Kasie biletowej Teatru lub w innym wyznaczonym do tego celu miejscu.
3. Na każdym etapie udziału w wydarzeniu, w tym podczas wchodzenia do siedziby MOK, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni oraz opuszczania siedziby MOK należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych Pracowników Sekcji Obsługi Widowni; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia,
a w przypadku wejścia na widownię należy zająć wskazane, wcześniej zarezerwowane miejsce.
4. Widz ma obowiązek mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez MOK, dostępnego w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia do siedziby MOK lub na widownię, opuszczania tych miejsc oraz podczas korzystania z toalet.
5. Pracownicy Sekcji Obsługi Widowni są uprawnieni do odmówienia udziału w wydarzeniu Widzowi, który nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku Widz traci możliwość udziału w wydarzeniu, nie ma prawa do zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu.

§7
1. Procedura wpuszczania Widzów do siedziby MOK będzie rozpoczynana 45 minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia i kończona 10 minut przez rozpoczęciem wydarzenia.
2. Spóźniony Widz traci możliwość zajęcia wcześniej zarezerwowanego miejsca.

§8
1. MOK udostępnia Widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni.
2. Widz ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przezMOK.
3. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy osoby, która: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia; posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; jest osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. We wskazanych przypadkach Widzowie, których nie dotyczy obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca, powinni wcześniej skontaktować się z Kasą biletową/sekretariatem MOK w celu potwierdzenia dostępności miejsc umożliwiających siedzenie obok siebie.
4. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych, wcześniej zarezerwowanych miejsc.
5. Pracownicy Sekcji Obsługi Widowni są uprawnieni do odmówienia udziału w wydarzeniu Widzowi, który nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku Widz traci możliwość udziału w wydarzeniu, nie ma prawa do zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu.

§9
1. Przy rezerwacji telefonicznej lub mailowej biletów indywidualnych, grupowych, specjalnych i premierowych należy podać Pracownikowi Kasy biletowej MOK lub Sekretariatu imię, nazwisko oraz numer telefonu Widza/Widzów w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.
2. Podczas sprawdzania biletów przez Pracowników Sekcji Obsługi Widowni Widzowie proszeni są o okazanie ważnego biletu w telefonie lub bezdotykowo biletu zakupionego w Kasie biletowej MOK oraz w przypadku posiadania biletu ulgowego dokumentu uprawniającego do zniżki.
3. Widzowie proszeni są o niedrukowanie biletów zakupionych drogą internetową.
4. Zasady reklamacji, zwrotu lub zmiany rezerwacji biletów zakupionych drogą internetową na stronie Teatru dostępne są w Regulaminie Sprzedaży on-line Biletów na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru.
5. Zasady reklamacji, zwrotu lub zmiany rezerwacji biletów zakupionych w Kasie biletowej Teatru dostępne na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru.

§10
1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie MOK odnoszą się do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń Pracowników Sekcji Obsługi Widowni w związku ze wszelkimi innymi zaistniałymi sytuacjami.
2. Wszystkie osoby obecne w obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne w obiekcie powinny: natychmiast powiadomić służby porządkowe, użyć sprzętu gaśniczego, unikać paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych, kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonych drogami.

4. Podczas wydarzeń organizowanych w obiekcie zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgodyMOK, w szczególności podczas spektakli i imprez organizowanych w obiekcie, pod rygorem przepisów wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) korzystania z telefonów komórkowych w salach teatralnych obiektu,
c) głośnego zachowania, zakłócającego uczestnictwo w spektaklach i imprezach organizowanych przez MOK w obiekcie,
d) wnoszenia do sal teatralnych i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
e) wnoszenia na teren obiektu broni oraz innych przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu osób przebywających
w obiekcie,
f) wchodzenia na teren obiektu pod wpływem alkoholu,
g) spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie całego obiektu, poza miejscami specjalnie wyznaczonymi przez MOK,
h)  wnoszenia alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych oraz blaszanych, przedmiotów twardych, petard, rac, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji,
i) używania „kominiarek” lub innych okryć ciała służących maskowaniu się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez pracowników MOK , służby porządkowe i informacyjne oraz policyjne, z wyjątkiem maseczek lub przyłbic ochronnych,
j) wnoszenia i posługiwania się bronią, substancjami palnymi, pirotechnicznymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,
k) wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla Pracowników MOK,
l) używania wulgarnych słów i określeń oraz wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej,
m) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu.

5. MOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.
6. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów MOK nie oferuje szatni i umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię wydarzenia.
7. Na terenie MOK nie ma możliwości przechowania bagażu.
8. Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi.
9. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, MOK nie oferuje bufetu przed i podczas wydarzenia.
10. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie MOK mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
11. Regulamin obowiązuje od 17.06.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek w Nowym Sączu ul. Al. Wolności 23, instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIK: 4/2000/SPW, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-000-96-54 i REGON: 000278729
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail……………………………………….. lub pocztą na adres wskazany w pkt 1 powyżej.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami,
b) w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności informacji o ewentualnych objawach chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury ciała, na podstawie 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni Pracownicy MOK, uprawnione organy państwowe oraz na mocy odrębnych przepisów Główny Inspektorat Sanitarny i służby porządkowe.
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pozostałym zakresie do czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych przed koronawirusem (COVID-19).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren Administratora danych. Nie podanie danych oznacza brak możliwości wejścia na teren Administratora danych.